Potępienie, Usprawiedliwienie, Poświęcenie, Uwielbienie

 

I. Potępienie

A. Jesteśmy potępieni za grzech Adama

J 3,18                           Już jest osądzony

Rz 5,12-21                  Przez jednego człowieka

1Kor 15,21.22            Przez człowieka

1Kor 15,45-50            Adam w duszę żywą;

Hbr 7,9.10                  Dał w Abrahamie dziesięcinę

Łk 11,47-51                Szukano od tego rodzaju

Wj 34,7                       Do 3-go i 4-go pokolenia

B. Jesteśmy potępieni za swoje własne złe uczynki

J 3,17-21                      Tenci jest sąd... złe uczynki ich

Jud 14.15                    Kary dla niezbożników

2P 2,12.13                   Zapłata niesprawiedliwości

Rz 2,6.12                    Podług uczynków jego

Obj 20,12.13              Według uczynków ich

C. Jesteśmy osądzeni przez usta; przez to co mówimy

Hi 9,20                        Usta moje potępią mnie

Mt 12,36.37                Dadzą liczbę

Rz 2,1-4                      Samego siebie osądzasz

Tt 3,10.11                   Osądzony własnym sądem

D. Jesteśmy potępieni z powodu niedowiarstwa; za to, że nie wierzymy

J 3,18                           Nie uwierzył

2Tes 2,11.12               Nie uwierzyili

Mk 16,16                    Kto nie uwierzy

E. Nie ma potępienia

Rz 8,1                         Nie ma żadnego potępienia

Rz 8,34                       Kto potępił

1J 3,20-21                    Jeżeli nasze serce potępiało

 

II. Usprawiedliwienie

 

        A. Własna sprawiedliwość

          1Kor 6,9                     Niesprawiedliwi nie odziedziczą

Hi 25,4-6                    Jakoż może być sprawiedliwy?

Hi 9,20                        Usta moje potępią mnie

Łk 16,15                     Wy sami siebie

Prz 17,15                    Kto usprawiedliwia niezbożnego

Rz 10,1-3                    Wystawią własną sprawiedliwość

Flp 3,3-9                     Nie mając mojej sprawiedliwości

Tt 3,5                          Nie z uczynków sprawiedliwości

 B. Usprawiedliwienie z wiary

Dz 13,38-39                Każdy bywa usprawiedliwiony

Rz 3,10-31                  Który jest z wiary Jezusa

Rz 4,1-6                      Poczytana bywa wiara jego

Rz 5,1                         Usprawiedliwieni z wiary

Tt 3,5-7                       Usprawiedliwieni łaską jego

Flp 3,9                        Sprawiedliwość przez wiarę

Hbr 11,7                     Sprawiedliwość przez wiarę

Łk 18,9-14                  Kto się poniża, będzie wywyższony

            C. Usprawiedliwienie w Chrystusie

        1Kor 6,9-11   Usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa 1Kor 1,30-31 Jesteście w Chrystusie

        2Kor 5,21  Abyśmy się my stali sprawiedliwością Gal 2,20-21 Nie odrzucam tej łaski Bożej

 

III. Poświęcenie (oddzielić: 1Moj 2,3. 2Moj 13,1.2.12)

 

A. Każdy wierzący jest nazywany “świętym”

Ps 116,15                Śmierć świętych jego

Flp 1,1                    Paweł napisał do świętych

Rz 1,7                     Powołanym świętym

1Kor 1,2                 Powołanym świętym

1P 2,9                     Narodem świętym

Hi 15,14-16            W świętych niemasz doskonałości

 

B. Jako stan, pozycja

2Tes 2,13.14               W poświęceniu Ducha

1P 1,2                          Przez poświęcenie Ducha

Dz 26,18                     Dział między poświęconymi

Hbr 10,10-14              Poświęceni

Hbr 13,12                   Aby poświęcił lud

1Kor 6,9-11                Aleście poświęceni w imieniu Jezusa

1Kor 1,30                   Jezus stał się nam poświęceniem

 

C. Poświęcenie praktyczne, postępowe, progresywne

1Tes 4,1-7                   Bóg powołał nas ku poświęceniu, nie ku nieczystości

2Tm 2,19-21               Niech odstąpi od niesprawiedliwości

1P 3,14                        Poświęcajcie Pana w sercach waszych

Ef 4,22-32                   Stworzony w świętobliwości prawdy

Ef 5,25-27                   Aby go poświęcił; iżby był święty

J 17,17-19                    Poświęć je w prawdzie twojej

Rz 12,1-2                    Abyście stawiali ciała.. ofiarą świętą

Tt 2,3-5                        Jak przystoi świętym

 

IV. Uwielbienie

Rz 3,23                       Nie dostaje im chwały Bożej

Prz 25,27                    Szukanie własnej sławy jest niesławne

Tt 2,11-15                   Oczekując objawienie chwały

Rz 8,17-23.30             Przyszłej chwały ma objawić w nas

2Kor 4,17-18              Zacnej chwały

1P 4,13                        W objawienie chwały jego z radością weselili

Ef 1,13.14                   Na wykupienie nabytej własności

1Kor 15,42-44            Będzie wzbudzone w nieskazitelności

J 12,16.23-25              Aby był uwielbiony Syn człowieczy

Flp 3,20.21                 Aby się podobne stało ciału jego

Kol 3,1-4                    Tedy i wy z nim okażecie się w chwale

1J 3,2                           Podobni mu będziemy

Flp 3,10-14                 Dojść powstania z martwych

 


Please do write if you have any questions or comments!

Home   English   Polish  Spanish  Contact