Piekło

 

 

A. Co to jest?
Mt 5,22 Ogień piekielny
Mt 18,8-9 Ogień wieczny
Mk 9,43-48 Ogień nieugaszony
Mt 25,46   Męki wieczne
Obj 14,9-11 Męczony w ogniu i siarce
Obj 20,10   Męczeni w dnie i w nocy na wieki
Łk 16,19-31      Męki cierpię w płomieniu

 

B. Dlaczego istnieje piekło?
Mt 25,41 Zgotowany diabłu i aniołom
Hbr 9,27 Potem będzie sąd
Jud 7 Karanie
Mt 23,33 Sąd ognia piekielnego
2Tes 1,6-9 Uciśnienie i pomsta
Łk 12,4-5 Bójcie się tego
Mt 10,28 Bójcie się tego

 

C. Sprawiedliwi i niesprawiedliwi są martwi, ale nie unicestwieni             

Ps 55,16 Żywo zstępują do piekła
J 5,28.29 Usłyszą głos jego
Dz 24,15 Zmartwychwstanie
Łk 16,19-31 Będąc w piekle podniósł oczy
Ef 4,8 Wiódł pojmanych więźni
1P 3,19 Kazał duchom w więzieniu
1P 4,6 Kazano ewangelię umarłym
2P 2,4     Zachowani na sąd
Jud 6 Zachował aniołów na sąd
Obj 1,7 Ujrzy go wszelkie oko

 

D. Kto pójdzie do piekła?

Ps 9,18 Niepobożni
Mt 23,33 Obłudni
2P 2,4-9 Niesprawiedliwi
Jud 7 Wszetecznicy
Łk 10,15.16 Ci którzy odrzucają Jezusa
Obj 21,8 Bałwochwalcy, kłamcy

 

E. Czyściec?

Mt 23,14 Pod pokrywką długich modlitw
Ps 49,7-9 Nie można odkupić brata
Ga 5,19 Każdy grzech jest śmiertelny
Obj 21,8 Każdy grzech jest śmiertelny
Hbr 1,3 Jezus sam oczyszczenie uczynił
J 3,36 Nie ogląda żywota
2Sm 12,15-23 Dawid nie modlił się za umarłe dziecko

  
 


 

Please do write if you have any questions or comments!

 

 

Home   English   Polish  Spanish  Contact