Nowe narodzenie

 

A. Musimy stać się synami Bożymi

Jn 3,1-8                 Jest potrzebne duchowe narodzenie

 

B. Narodzenie cielesne

1Kor 15,44           Jest ciało cielesne i duchowe

1Kor 15,50           Ciało i krew nie mogą odziedziczyć

1Kor 2,14             Cielesny człowiek nie pojmuje

Rz 8,8                   W ciele nie można podobać się Bogu

Rz 7,18                 Nie mieszka dobre w ciele

 

C. Nie wszyscy są synami Bożymi

Rz 9,8                   Nie dzieci cielesne są synami Bożymi

1Kor 15,22           W Adamie wszyscy umierają

Łu 16,8                 Synowie tego świata

Ef 2,2                    Synowie niedowiarstwa i gniewu

Ef 5,6                    Synów upornych

Kol 3,6                  Syny odporne

Mt 23,31               Synowie tych, którzy proroków pozabijali

Mt 13,38               Synowie onego złego

Jn 8,44                  Synowie diabła

1Jn 3,10                Synowie diabła

Dz 13,10               Synowie diabła

Jn 17,12                Syn zatracenia

2Tes 2,3                Syn zatracenia

 

D. Odrodzeni przez Słowo Boże

1Pt 1,23                Przez Słowo Boże

Jk 1,18                  Przez Słowo prawdy

Ef 1,13                  Kiedy wierzymy, zapieczętowani Duchem

Rz 9,8                   Dzieci obietnicy

Jn 6,63.68             Słowa żywota

Flp 2,16                Słowa żywota

Ef 5,26                  Obmyciem wody przez słowo

Dz 11,14               Zbawiony przez słowa

Mt 4,4                   Żyjemy przez słowo

Łu 8,21                 Bracia są którzy słuchają Słowa

Jn 1,10-13             Synami Bożymi przez wiarę w jego imię

Dz 10,44               Przypadł Duch na słuchaczy

 

E. Duch w nas

Rz 8,15.16                Jeżeli mamy Ducha, jesteśmy synami

Ga 4,5.6                    Posłał Bóg Ducha w serca

2Kor 1,22; 5,5          Zadatek Ducha

Rz 5,5                       Mieszkanie Ducha

Ga 3,26                     Synami przez wiarę w Chrystusie

1Kor 2,12                 Przyjęliśmy Ducha Boga

1Kor 6,11                 Obmyci w imieniu Jezusa, i przez Ducha

Tt 3,5                        Przez odrodzenia i odnowienia

Łk 24,49                   Obietnica

J 7,37-39                   Obietnica

J 14,16.17                 Obietnica

Dz 1,8                      Obietnica

Dz 2,1-4                   Zesłanie Ducha na Żydów

Dz 10,43,44             Zesłanie Ducha na pogan

Rz 8,9                      Duch mieszka w nas

 

F. Co musisz zrobić, aby otrzymać Ducha Świętego?

Łk 11,13                   Prosić Boga

Łk 18,9-14                Prosić Boga

Łk 23,39-43              Prosić Boga

J 4,9-14                      Prosić Boga

Rz 10,9-13                Wzywać imienia Pańskiego

 

G. Życie przeminione

2Kor 5,17                   Nowe stworzenie

Rz 6,4-6                      Nowość żywota

Kol 2,12                      Pogrzebieni z nim

1P 1,3                          Przez zmartwychwstanie Jezusa

Ga 2,20                       Chrystus żyje we mnie

Ef 2,8-10                     Stworzeni ku uczynkom dobrym

Rz 8,21                       Nadzieja wolności

1J 3,1.2                       Będziemy podobni Jezusowi

 

H. Dwie natury

Kol 3,9.10                  Dwa rodzaje ludzi

Ef 4,22-24                  Dwa rodzaje ludzi

Ga 5,17                      Te rzeczy są sobie przeciwne

Ga 5,24-25                 Ciało i duch

Rz 7,21-23                 Dwa zakony

Rz 7,18                      Nie mieszka we mnie dobre

1J 3,9                         Narodzony z Boga, nie grzeszy

1J 5,18                       Narodzony z Boga, nie grzeszy

I. Dowód tego, że jesteśmy synami

Hbr 12,5-11              Synowie są pokarani

Prz 3,11.12               Ojciec który kocha syna, karze

Obj 3,19                   Karzę którychkolwiek miłuję

 


Please do write if you have any questions or comments!

Home   English   Polish  Spanish  Contact