Kim jest Jezus Chrystus?

 

Być może jest to najważniejsze pytanie jakie kiedykolwiek zadał człowiek. Zarówno wśród religijnych, jak i niereligijnych ludzi panuje mnóstwo opinii o Jezusie Chrystusie.

Jezus Chrystus przez większość uważany jest za wielkiego człowieka, proroka lub nauczyciela, jednakże Biblia, a w szczególności Ewangelia Jana uczy nas, że Jezus Chrystus jest Bogiem! On nie jest jedynie "bogiem" lub "boski", jak uczą między innymi Świadkowie Jehowy, ale zgodnie z treścią Biblii jest jedynym prawdziwym Bogiem.


Ewangelia Jana została napisana w określonym celu, mianowicie, aby dopomóc nam uwierzyć, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym i abyśmy wierząc mieli życie w jego imieniu (zob. Jn 20,30-31). Z ostatniej naszej broszury dowiedziałeś się, że życie wieczne oferowane jest jako dar dla wszystkich, którzy w kwestii zbawienia zaufają i uwierzą jedynie Jezusowi Chrystusowi! W niniejszej broszurze dowiesz się co Biblia ma do powiedzenia o Osobie Chrystusa. Przekonasz się, że Jezus Chrystus jest jedynym i jedynie prawdziwym Bogiem!

Stwierdzisz także, że wszystkie atrybuty odnoszące się do Pana (Jehowy) w Starym Testamencie, odnoszą się również do Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Z niniejszego studium dowiesz się również, że Pan Jezus Chrystus jest faktycznie Panem, który zstąpił na ziemię w postaci człowieka.

Jest tylko jeden Bóg

"Tak mówi Pan... oprócz mnie niemasz Boga" Iz 44,6.

"...Izali jest Bóg oprócz mnie" Iz 44,8.

"Jam Pan, a niemasz żadnego więcej, oprócz mnie niemasz żadnego Boga...Iz 45,5.

"...przedemno nie był stworzony Bóg, ani po mnie będzie" Iz 43,10.

"...bom Ja Bóg, a niemasz żadnego Boga więcej, i niemasz mnie podobnego" Iz 46,9.

Pismo Święte mówi jasno: jest tylko jeden Bóg! Nie ma trzech Bogów lub wielu bogów. Jest wyłącznie jeden Bóg. Nie ma Wszechmocnego Boga i mniejszego stworzonego boga, ale jest wyłącznie jeden prawdziwy Bóg. Pan Bóg powiedział wyraźnie, że oprócz Niego nie ma Boga (osobnego, różnego od Niego), że nie ma innego stworzonego Boga, i że nie ma żadnego więcej Boga. Ludzie religijni próbują tworzyć innych bogów, co jest zabronione przez pierwsze przykazanie.

"Nie będziesz miał bogów innych przede mną" 2Moj 20,3.

"...wiemy, iż bałwan na świecie nic nie jest, a iż niemasz żadnego inszego Boga, tylko jeden. Bo choć są, którzy bogami nazywani bywają i na niebie i na ziemi (jakoż jest wiele bogów i wiele panów. Ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego wszystko, a my w nim i jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko a my przezeń" 1Kor 8,4-6.

Jest wyłącznie jeden prawdziwy Bóg. Jakikolwiek inny "bóg" jest fałszywym bogiem niegodnym czci, służby czy uwielbienia. Szatan jest nazwany "bogiem tego świata" (zob. 2Kor 11,4; Jn 12,31 lecz on jest bogiem fałszywym a nie prawdziwym. Ludzie tworzą wizerunki (podobizny, wyobrażenia, posągi) i nazywają je bogami - one są nazwane bogami, ale żaden z nich nie jest prawdziwym Bogiem. Jakiekolwiek stworzenie lub istota ogłoszona, że jest "bogiem", oprócz jedynego prawdziwego Boga, jest fałszywym bogiem. Oprócz prawdziwego Boga nie ma jakiegokolwiek innego.

Jezus Chrystus jest Bogiem


Na początku Ewangelii Jana zaraz w pierwszym wierszu tej Ewangelii jest napisane: "Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo" Jn 1,1.


Słowo nazwane jest Bogiem: "...a Bogiem było Słowo". Z poprzednich cytatów Pisma Świętego dowiedziałeś się, że jest tylko jeden Bóg. Teraz dowiedziałeś się, że ten jeden Bóg jest określony jako Słowo. Zwróć proszę teraz uwagę, że:

"A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy" Jn 1,14.

Tym Słowem oczywiście jest Jezus Chrystus, Syn Boży; to Słowo jest nie tylko boskie, ale jest samym Bogiem. Zobaczyłeś uprzednio, że nie ma innych bogów poza jedynym prawdziwym Bogiem Niebios. Jezus Chrystus jest właśnie tym jedynym prawdziwym Bogiem.
Niektórym ludziom trudno jest zrozumieć jak Słowo może być "u Boga" i w tym samym czasie "być Bogiem", ale Jn 1,1 jasno uczy nas, że Słowo było Bogiem. W Piśmie Świętym znajdują się tajemnice, których nie jesteśmy w stanie do końca wyjaśnić, ale jednocześnie nie możemy im zaprzeczyć. Jedno z tych tajemnic jest, że Słowo było u Boga i jednocześnie było Bogiem. To jest tajemnica boskości Chrystusa (tzn. faktu, że Chrystus jest Bogiem).

"A zaprawdę wielka jest tajemnica pobożności, że Bóg objawiony jest w ciele, usprawiedliwiony jest w duchu, widziany jest od Aniołów, kazany jest poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty jest w górę do chwały" 1Tm 3,16.
 

"Boć zaiste myśli moje nie są jako myśli wasze, ani drogi wasze jako drogi moje, mówi Pan ale jako wyższe są niebiosa niż ziemia, tak przewyższają drogi moje drogi wasze, a myśli moje myśli wasze" Iz 55,8-9.

Co to jest tajemnica pobożności? Zawiera się w słowach: "Bóg objawiony jest w ciele...wzięty jest w górę do chwały". Bóg przyjął kształt (postać) niewolnika (sługi) i stał się podobny ludziom (zob. Flp 2,7).

Kim jest Jezus?


Jezus jest Bogiem objawionym w ciele. On jest naszym "Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami" Mt 1,23.


Jezus Chrystus jest naszym jedynym Bogiem. Bóg nie wszystko nam wyjaśnia. Pewne sprawy pozostają tajemnicą - niewytłumaczalne. Możemy nie być w stanie zupełnie pojąć, jak to wszystko może być, ale powinniśmy w pełni wierzyć, że to jest prawda. Boże drogi są wyższe od naszych dróg i dobrze uczynimy, jeżeli uniżymy się przed jedynie mądrym Bogiem (zob. 1Tm 1,17. Obecnie przyjrzyj się bliżej wielu fragmentom Pisma Świętego świadczącym o boskości Jezusa Chrystusa.

Wszechmoc Jezusa Chrystusa


"Którym się ukazał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi w tem imieniu, żem Bóg Wszechmogący, ale w imieniu moim, Jehowa, nie jestem poznany od nich" 2Moj 6,3.
 

"Panie Boże, tyś począł okazywać słudze twemu wielkość twoję, i rękę twoję możnoł bo któż jest Bogiem na niebie, albo na ziemi, któryby czynić mógł według spraw twoich, i według możności twoich" 5Moj 3,24.
 

"Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam, i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju" Iz 9,6.
 

"Wiem, że wszystko możesz, i nie może być zahamowany zamysł twój" Job 42,2.
 

"Ach, panujący Panie! Otoś ty uczynił niebo i ziemię mocą swoją wielką i ramieniem twoim wyciągnionem, nie jest skryta przed tobą żadna rzecz" Jer 32,17.
 

"Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest, i który był, i który przyjść ma, on Wszechmogący" Obj 1,8.
 

Biblia uczy nas, że Bóg jest wszechmogący, tzn. że posiada pełnię mocy. Nie ma dla Niego nic zbyt trudnego lub niemożliwego dla Niego do wykonania. On stworzył wszystko i sprawuje nad wszystkim swoją władzę. Jedynie Bóg posiada pełnię mocy. Zaraz zobaczysz, że Jezus Chrystus jest także wszechmogący, bo jest tym jedynym prawdziwym Bogiem.

Jezus Chrystus jest Stwórcą

 

"Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało" Jn 1,3.
 

"Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest ale go świat nie poznał" Jn 1,10.
 

"Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie... wszystko przezeń i dla niego stworzone jest. A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim stoi" Kol 1,16-17.
 

Przez kogo zostało wszystko stworzone? Przez Pana Jezusa. Czy pamiętasz, że to Bóg wszystko stworzył? "Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię" 1Moj 1,1.
 

"Jam uczynił ziemię i człowiekam na niej stworzył. Jam jest, którego ręce rozciągnęły niebiosa..." Iz 45,12.
 

"Bo tak mówi Pan, który stworzył niebiosa (ten Bóg, który utworzył ziemię, i uczynił ją! który ją utwierdził, nie na próżno stworzył ją, na mieszkanie utworzył ją!: Jam Pan, a niemasz żadnego więcej" Iz 45,18.
 

"Czy nie jeden ojciec jest nas wszystkich? Czy nie jeden Bóg stworzył nas?" Mal 2,10.
 

Z całego Starego i Nowego Testamentu jasno wynika, że Stwórcą wszystkiego we wszechświecie był Bóg Jehowa. To Pan stworzył wszystkie rzeczy. Pismo Święte uczy nas, że Jezus Chrystus jest tym Bogiem, który wszystko stworzył. Niektórzy ludzie, tacy jak Świadkowie Jehowy, powiadają, że Pan Jezus jest pewnego rodzaju mniejszym bogiem. Ale my wiemy z Pisma Świętego, że jest tylko jeden Stwórca, i że Jezus Chrystus jest tym Stwórcą. Bóg Jehowa i Jezus Chrystus to jeden i ten sam Bóg.

Jezus Chrystus jako Bóg ma moc zmartwychwstać

"... ja kładę duszę moję, abym ją zasię wziął. Żaden jej nie bierze odemnie, ale ja kładę ją sam od siebie mam moc położyć ją, i mam moc zasię wziąć ją" Jn 10,17-18.
 

"Odpowiedział Jezus i rzekł im: Rozwalcie ten kościół, a we trzech dniach wystawię go" Jn 2,19-21.
 

"Tego Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami" Dz 2,32.
 

Pan Jezus powiedział, że wzbudzi siebie z martwych. Kościół (świątynia), o którym mówił, że go, to było jego ciało (zob. Jn 2,19-21) czy mógłby to uczynić, gdyby nie był wszechmogącym Bogiem? "Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach" Hbr 1,3.
 

Z powyższego wiersza wynika, że Jezus Chrystus podtrzymuje wszystko przez słowo swojej mocy, gdyż Pan Jezus jest Wszechmogącym, Wszechmocnym Bogiem (zob. Obj 1,8; Mt 28,18.

 

Wszechwiedza Jezusa Chrystusa
 

Bez wątpienia jedynie Bóg Wszechmogący może wszystko wiedzieć.

"...bo ty, ty sam znasz serca wszystkich synów ludzkich" 1Krl 8,39.
 

"Na każdym miejscu oczy Pańskie upatrują złe i dobre" Prz 15,3.
 

"Izali się kto skryje w skrytości, abym go Ja nie widział? mówi Pan." Jer 23,24.
 

"...daleko większy jest Bóg, niż serce nasze, i wie wszystko" 1Jn 3,20.

Nowy Testament uczy o wszechwiedzy Jezusa Chrystusa:  

"Ale Jezus nie zwierzał im samego siebie, przeto iż on znał wszystkie, A iż nie potrzebował, aby mu kto świadectwo wydawał o człowieku albowiem on wiedział, co było w człowieku" Jn 2,24-25.
 

"Ale są niektórzy z was, co nie wierzą: albowiem wiedział od początku Jezus, którzy byli, co nie wierzyli, i kto jest co go miał wydać" Jn 6,64.
 

"Albowiem wiedział, który go wydać miał dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czystymi" Jn 13,11.


"...wiem, że przyjdzie Mesyjasz, którego zowią Chrystusem, ten, gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Rzekł jej Jezus: Jam jest ten, który z tobą mówi?" Jn 4,25-26.
 

"Teraz wiemy, że wszystko wiesz, a nie potrzebujesz, aby cię kto pytał; przez to wierzymy, żeś od Boga wyszedł" Jn 16,30.

Pismo Święte wyraźnie pokazuje nam, że Pan Jezus znał wszystko. Znał przyszłość, myśli innych ludzi i motywy jego oskarżycieli. Nie było przed Nim nic ukrytego. Obecnie także nic się przed Nim nie ukryje ani też nic się przed Nim nie ukryje , gdy przyjdzie znowu, by sądzić świat. "Wszystkie rzeczy" są Jemu znane (Hbr 4,13).


Wszechobecność Jezusa Chrystusa
 

Wszechobecność oznacza możliwość uwolnienia się od praw i ograniczeń związanych z przestrzenią. Znaczy to możliwość przebywania w więcej niż jednym miejscu w tym samym czasie. Jedynie Bóg posiada ten atrybut.


"Dokąd ujdę przed duchem twoim a dokąd przed obliczem twoim ucieknę. Jeślibym wstąpił do nieba, jesteś tam; i jeślibym sobie posłał w grobie, i tam jesteś przytomny. Wziąłlibym skrzydła rannej zorzy, abym mieszkał na końcu morza, I tamby mnie ręka twoja prowadziła, a dosięgłaby mnie prawica twój" Ps 139,7-10.
 

"A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, syn człowieczy, który jest w niebie Jn 3,13.

W Jn 3,13 czytamy o Panu Jezusie rozmawiającym z Nikodemem na ziemi. Ale wypowiada On zdanie, że On - Syn Człowieczy - zstąpił z nieba i jest (czas teraźniejszy) w niebie. Pan Jezus, chociaż był na ziemi, jednocześnie był w niebie. Czy to jest możliwe? Czy człowiek może znajdować się w dwóch miejscach na raz? Czy może to zrobić anioł? Nie, jedynie Bóg jest wszechobecny. Znaczy to, że jest On we wszystkich miejscach w tym samym czasie. Czy miejsce może ograniczyć Pana Jezusa? Jezus Chrystus będąc w niebie i na ziemi w tym samym czasie przedstawiony jest jako wszechobecny Bóg. Pan Jezus był na ziemi w czasie rozmowy z Nikodemem i w tym samym czasie w niebie, gdyż On jest Bogiem! Ciekawe, że Świadkowie Jehowy i inne grupy religijne usunęły zdanie "Syn Człowieczy, który jest w niebie" ze swoich przekładów Biblii. Dlatego należy uważać na religie, które zmieniają treść Biblii, by dopasować ją do zdefiniowanych przez siebie nauk. Słowo Boże nie zostało zmienione w Biblii Gdańskiej.

"Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich" Ew. Mt 18,20.
 

"A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata" Mt 28,20.

Jezus Chrystus obiecał być na każdym zgromadzeniu ludzi wierzących i być wszędzie ze swoimi uczniami. Pan Jezus jest ze swoimi uczniami jednocześnie w Ameryce i w Europie. Jest to możliwe, gdyż Pan Jezus jest wszechobecnym Bogiem.


Jezus Chrystus i Ojciec są Jedno
 

1. Świadectwo samego Jezusa Chrystusa potwierdza, że On jest Bogiem

"Ja i Ojciec jedno jesteśmy" Jn 10,30.

Jak wynika z powyższego wiersza, Pan Jezus i Ojciec to jedno. Nie powiedział, że On i Ojciec są "podobni", ale że są Jedno. Zwróć proszę uwagę na treść poniższych wierszy:

"A ja tę chwałę, którąś mi dał, dałem im, aby byli jedno, jako my jedno jesteśmy" Jn 17,22.
 

"Albowiem trzej są którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo, i Duch Święty, a ci trzej jedno są" 1Jn 5,7.

Ludzie czasami naśmiewają się z "Trójcy". Twierdzą, że słowo "Trójca" nie występuje w Biblii (to prawda) i że nie istnieje Trójjedyny Bóg (to fałsz). Chociaż samo słowo "Trójca" rzeczywiście nie występuje w Biblii, to naukę o Trójcy można znaleźć w całej Biblii. Ojciec, Słowo (Jezus Chrystus) i Duch Święty są jedno. Jego Imię wskazuje na Trójcę- trzech w jednym i jednego w trzech: Pan (Ojciec) Jezus (Syn) Chrystus (Duch Święty).


Jest tylko jeden Bóg ukazany jako Ojciec, Słowo i Duch Święty. Zostaliśmy stworzeni na podobieństwo tego jednego Boga (1Moj 1,27). Każdy człowiek to duch, dusza i ciało (zob. 1Tes 5,23) - stanowią one jedną istotę - jednakże są one trzema osobnymi elementami. Jesteś jedną istotą, a nie trzema. Jesteś jedną osobą, a nie trzema osobami będącymi ze sobą w zupełnej zgodzie.


Pomyśl o tym, że mężczyzna może być jednocześnie ojcem, synem i mężem. Lecz on jest jeden. Podobnie Bóg objawia siebie jako Ojca, Syna i Ducha Świętego i nie przestaje być jeden. Ojciec, Syn i Duch Święty są jedno.


Materialne przykłady nie mogą doskonale wyjaśnić duchowej prawdy, ale mogą być pomocne w lepszym jej zrozumieniu. Nasze Słońce emituje promienie alfa, beta i gamma. Promienie te klasyfikowane są jako światło, ciepło i ultrafioletowe. Nikt nie zaprzeczy, że Słońce stanowi jedność. Na pewno nie są to trzy gwiazdy.


Wiadomo też, że Słońce emituje promienie świetlne, które można zobaczyć, ale których nie można odczuć, promienie cieplne, które można odczuć, ale nie można ich zobaczyć, i ultrafioletowe, których ani nie można zobaczyć, ani nie można odczuć. Promienie aktywne obrazują Ojca, którego nie można zobaczyć ani odczuć. Promienie świetlne, które można zobaczyć, ale nie można odczuć obrazują Syna. Natomiast Ducha Świętego obrazują promienie cieplne, które można odczuć, ale nie można ich zobaczyć.


Czy Jezus Chrystus nie powiedział, że jest "światłością świata" (zob. Jn 1,8; 8,12; 9,5)? Czy Pismo Święte nie mówi także, że "Bóg jest światłość" 1Jn 1,5.


Czyż nie wzejdzie "słońce sprawiedliwości" ze zdrowiem na jego skrzydłach (Mal 4,2)?
 

"Bo rzeczy jego niewidzialne od stworzenia świata, przez rzeczy uczynione widzialne bywają to jest, wieczna jego moc i Bóstwo, na to aby oni byli bez wymówki" Rz 1,20.
 

"Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność Boskości cieleśnie" Kol 2,9.
 

Możemy zacząć pojmować Boskość przez rzeczy, które Bóg stworzył. Piękno ilustrację Trójjedynego Boga mamy w przykładzie wody. Woda jako związek chemiczny to H2O. Wzór H2O to trzy atomy - jeden atom tlenu i dwa atomy wodoru. Czy powoduje to rozdział na trzy osobne elementy? Nie, to jest jedna woda. Woda może występować jako ciecz, lód lub para. Można obserwować wszystkie trzy formy (stany skupienia w jednym miejscu jednocześnie lub w trzech oddzielnych miejscach w różnym czasie. Lecz zawsze i niezależnie od formy (stanu skupienia) w jakiej występuje, pozostaje wodą- H2O. Jezus Chrystus twierdził, że jest "wodą żywą (żywota)" (zob. Jn 4,10-14). Duch Boży to "rzeki wody żywej" (Jn 7,37-38). Woda była dana na świadectwo (Jn 1,31; 1Jn 5,8).

 

"Świadkowie Jehowy" lubią wskazywać na fakt chrztu Jezusa (Jn 1,32; Mt 3,16-17) jako dowód, że Jezus nie może być Bogiem, skoro Ojciec był w niebie, Duch Boży zstępował z nieba, a Pan Jezus w czasie chrztu znajdował się w wodach Jordanu. Twierdzą, że trzy oddzielne manifestacje są dowodem na to, że nie mogą one być jedno. Przyznają więc, że są trzy, ale zaprzeczają, że stanowią one jedność. Biblia uczy nas, że są trzy, i że te trzy są jedno. Nie wystarczy wierzyć, że są trzej: Ojciec, Słowo i Duch Święty, ale konieczna jest również wiara, że ci trzej są jedno. Oni nie są trzema osobnymi Bogami, ale jednym Bogiem objawionym jak Ojciec, Syn i Duch Święty. Wynika to jasno z treści Pisma Świętego.

 

Innym argumentem używanym przez ludzi zaprzeczających boskości Chrystusa jest stwierdzenie, że Jezus nazwany jest Synem Bożym. Twierdzą oni, że to określenie dowodzi, iż On nie jest Bogiem, tylko Synem Bożym. Tutaj należy przypomnieć, że Jezus jest także nazwany Synem Człowieczym. Czy to znaczy, że On nie był człowiekiem, tylko Synem Człowieczym? Oczywiście, że nie. Termin "Syn Boży" mówi nam o Jego boskiej naturze. Termin "Syn Człowieczy" mówi nam o Jego ludzkiej naturze. Oznacza to, że Jezus Chrystus był jednocześnie w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Jak to jest możliwe? To tajemnica. Nie ma nic trudnego dla Pana. Jeżeli Bóg tak zdecydował, żeby objawić się jako człowiek, to On nie tylko ma do tego prawo, ale też moc, by to uczynić.


Pan Jezus był tyle samo człowiekiem, co był Bogiem. Zaprzeczenie któregokolwiek z nich to zaprzeczenie Chrystusa. Jako człowiek miał On słabości, gdyż był głodny, spragniony, zmęczony, modlił się, płakał i w końcu umarł. Te sprawy nie zaprzeczają Jego boskości, jak niektórzy twierdzą, lecz raczej dowodzą Jego pełnego człowieczeństwa. Jezus Chrystus jest zarówno Synem Człowieczym, jak i jednocześnie Synem Bożym. On jest zarówno Bogiem, jak i człowiekiem w tym samym czasie.


"Ja i Ojciec jedno jesteśmy...Odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc: Dla dobrego uczynku nie kamionujemy cię, ale dla bluźnierstwa, to jest, że ty będąc człowiekiem, czynisz się sam Bogiem" Jn 10,30.33.


Niektórzy ludzie mówią: "Jezus nigdy nie twierdził, że jest Bogiem", ale co Jezus powiedział w powyższych wierszach? On powiedział, że On i Ojciec są jedno. Żydzi doskonale zrozumieli Jego słowa- Jezus nazwał siebie Bogiem i w ten sposób popełnił bluźnierstwo JEŻELI był jedynie człowiekiem.


"Rzekł mu Filip: Panie! ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tem. Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mnie? Filipie! kto mnie widzi, widzi i Ojca mego: jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca?" Jn 14,8-9.


Filip pragnął ujrzeć Ojca. Reakcja Jezusa była pełna zdziwienia. Spędził On tyle czasu z uczniami czyniąc to, co jedynie Bóg może czynić - uciszył burze, chodził po wodzie, wzbudzał umarłych i przebaczał grzechy; mimo to Filip nadal nie uświadamiał sobie, że Pan Jezus jest Bogiem w ludzkim ciele. Jeżeli ktoś widział Pana Jezusa, widział też Ojca. Kto zna Jezusa Chrystusa, zna również Ojca. To nie jest prawdą w przypadku śmiertelnego człowieka. Możemy znać jakiegoś człowieka, ale nie znać jego ojca, albo możemy znać ojca jakiegoś człowieka, ale nie jego samego. Dlaczego? Ponieważ człowiek i jego ojciec nie są jedno. Niemniej Jezus Chrystus i Ojciec są Jedno.


"Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział" Jn 1,18.
 

Bóg jest tak świętym i sprawiedliwym Bogiem, że nikt nie może Go zobaczyć i pozostać żywym (2Moj 33,20). Dlatego też by móc zamieszkać pośród ludzi, Bóg zakrył siebie zasłono z ludzkiego ciała (Hbr 10,5.20). Syn objawił Ojca z poza zasłony ciała.
 

2. Świadectwo Żydów potwierdza, że On jest Bogiem.
 

"Ojciec mój aż dotąd pracuje, i ja pracuję: Dlatego tedy tym więcej szukali Żydowie, jakoby go zabili, nie tylko, iż gwałcił sabat, ale że i Ojca swego powiadał był Bogiem, czyniąc się równym Bogu" Jn 5,18.
 

Kiedy Pan Jezus powiedział: "Ojciec mój aż dotąd pracuje i ja pracuję" Żydzi jasno zrozumieli, że czynił On siebie równym Bogu. Gdyby nie był Bogiem, czyż nie powinien był skorygować myślenia Żydów i w ten sposób uwolnić się od domniemanego grzechu bluźnierstwa? Lecz Żydzi zaświadczyli, że Pan Jezus nazwał siebie Bogiem i właśnie dlatego starali się Go ukamienować.
 

3. Świadectwo Jego miłości potwierdza, że jest Bogiem
 

"Większej miłości nad tę żaden nie ma, jedno gdyby kto duszą swoją położył za przyjaciół swoich" Jn 15,13.

 

Nikt nigdy tak nie miłował jak Pan Jezus. On złożył swoje życie za przyjaciół. Opuścił tron chwały, uniżył się i stał się człowiekiem, zamieszkał wśród nas i ochotnie ofiarował się na ukrzyżowanie przez bezbożnych ludzi jako jedyna ofiara za grzechy. To jest prawdziwa miłość.

 

Jeżeli Pan Jezus nie jest Bogiem, jak twierdzą „Świadkowie Jehowy”, to jego ofiara znaczyłaby to, że Pan Jezus umił-ował nas bardziej niż Jehowa. Jednakże to jest niemożliwe, gdyż istnieje tylko jeden Bóg. Jehowa i Jezus są jednym i tym samym Bogiem.

 

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginał, ale miał żywot wieczny” Jn 3,16.

 

„Kto ma przykazania moje i zachowywuje je, ten jest, który mię miłuje: a kto mię miłuje, będzie go też miłował Ojciec mój; i ja go miłował będę, i objawię mu siebie samego” Jn 14,21.

 

Pan Jezus nie miłuje nas bardziej niż Ojciec, ani Ojciec nie miłuje nas bardziej niż Syn, gdyż oni są jednym i tym sa-mym Bogiem. Syn i Ojciec są jedno.

 

 

4. Świadectwo Jego doskonałości potwierdza, że On jest Bogiem.

 

„A to rzekłszy, wyszedł zasię do żydów i rzekł im: Ja w nim żadnéj winy nie znajdujęJn 18,38.

 

Nieprzyjaciele Pana Jezusa wysuwali przeciw Niemu wiele oskarżeń. Jednakże Poncjusz Piłat wypowiedział ciekawe stwierdzenie: „Ja w nim żadnej winy nie znajduję”. Ludzie znali Pana Jezusa od lat, Żydzi długo starali się złapać Go za słowa, przyprowadzono nawet fałszywych świadków przeciw Niemu, a jednak nie znaleziono w Nim „żadnej winy”! On był bezgrzeszny.

 

„Nikt nie jest dobry, tylko jeden, to jest Bóg” Mt 19,17.

 

„Niemasz sprawiedliwego ani jednego”  Rz 3,10.

 

„Niemasz ktoby czynił dobre, niemasz aż do jednego” Rz 3,12.

 

„Zaiste niemasz człowieka sprawiedliwego na ziemi, któryby czynił dobrze, a nie grzeszył” Kaz 7,20.

 

Jedynie Bóg jest dobry. Nikt inny nie jest dobry. Ani Maria, ani święci, ani TY, ani ktokolwiek inny - jedynie Bóg. A zatem pytanie, które sobie stawiamy brzmi: Czy Pan Jezus jest dobry? Jeżeli jest dobry, to znaczy że jest Bogiem, gdyż nie ma nikogo dobrego oprócz jednego - Boga!

 

Któż mię z was obwini z grzechu?  Jeźliż prawdę mówię, przeczże wy mi nie wierzycie?” Jn 8,46.

 

Czy możesz obwinić Pana Jezusa za grzech? Czy możesz znaleźć w Nim winę? Jeżeli Pan Jezus nie jest dobry, to dlaczego w Niego wierzysz? Ale jeżeli Pan Jezus jest dobry, to powinieneś upaść na kolana i wyznać, że On jest Bogiem. Powinieneś uwielbić Pana Jezusa Chrystusa jako swojego jedynego prawdziwego Boga. 

 

5. Świadectwo o uwielbieniu i czci jaką odbierał potwierdza, że On jest Bogiem.

 

„Aby wszyscy czcili Syna, tak jako czczą Ojca; kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał” Jn 5,23.

 

„Ja Pan, toć jest imię moje, a chwały mojéj nie dam innemu, ani sławy mojéj bałwanom rytym” Iz 42,8.

 

Nie ma żadnego człowieka, świętego lub anioła, który byłby godny czci należnej Bogu. Jednakże Pan Jezus jest godny tej samej czci, jakiej godny jest Ojciec. Jak to jest możliwe, gdyby On nie był Bogiem? Czy Ojciec jest godny wszel-kiej czci? Tak samo Syn. Czy Ojciec jest godny wszelkiej adoracji? Tak samo Syn. Czy Ojciec jest godny wszelkiej chwały? Tak samo Syn. Czy Ojciec jest godny wszelkiego uwielbienia? Tak samo Syn.

 

„I rzekł mu Jezus: I widziałeś go, i który mówi z tobą onci jest. A on rzekł: Wierzę Panie! i pokłonił mu się

Jn 9,37-38.

 

Apostołowie i aniołowie zawsze odmawiali takiej czci i uwielbienia (zob. Dz 10,26 i 14,11; Obj 19,10 i 22,8). Jednakże Pan Jezus wielokrotnie pozwalał ludziom, aby oddawali Mu pokłon i cześć (zob. Mt 2,2.11;  8,2;  9,18; 14,33; 15,25; 18,26; 28,9.17; Mk 5,6; 15,19; Łu 24,52; Jn 9,38;  Hbr 1,6). Dlaczego Pan Jezus pozwalałby ludziom na oddawanie Mu czci, gdyby nie był Bogiem? Czyż On sam nie powiedział szatanowi:

 

„Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz?” Mt 4,10.

 

Pan Jezus pozwalał ludziom na oddawanie sobie chwały, bo On sam był Synem Bożym - Bogiem objawionym w ciele.

 

 

6. Świadectwo, że jest Jedynym Zbawicielem potwierdza, że On jest Bogiem. 

„...Ja Pan, zbawiciel twój, i odkupiciel twój, mocny Jakóbowy” Iz 49,26.

 

„Ja, Jam jest Pan, a niemasz oprócz mnie zbawicielaIz 43,11.

 

„Gdyżem Ja jest Pan, Bóg twój od wyjścia z ziemi Egipskiéj; a Boga oprócz mnie nie poznałeś, i niemasz zbawiciela oprócz mnieOz 13,4.

Wszechmogący Bóg śmiało potwierdza, że oprócz Niego nie ma Zbawiciela. On jest jedynym Zbawicielem. Nie ma innego Zbawiciela poza Bogiem Jehową. Nie może być innego Zbawiciela oprócz Boga Jehowy. Nie ma dwóch Zbawicieli. Jest tylko jeden!

 

Już przed Jego narodzinami oznajmiono, że Jezus będzie Zbawicielem świata. Imię Jezus znaczy „Zbawiciel”. Cały Nowy Testament składa świadectwo o tym fakcie. Zwróć proszę uwagę na treść następujących wierszy: 

„A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich” Mt 1,21.

 

„...albowiemeśmy sami słyszeli i wiemy, że ten jest prawdziwie zbawiciel świata, ChrystusJn 4,42.

 

„...że w imieniu Jesusa Chrystusa Nazareńskiego...I niemasz w żadnym innym zbawienia: albowiem niemasz żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez którebyśmy mogli być zbawieni. Dz 4,10-12.

 

„...skąd też zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa ChrystusaFlp 3,20.

 

„Oczekując onéj błogosławionéj nadziei, i objawienia chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa Tyt. 2,13.

 

„...kosztownéj wiary dostali przez sprawiedliwość Boga naszego i zbawiciela naszego Jezus Chrystusa2Pt 1,1.

 

„...do wiecznego królestwa Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa2Pt 1,11.

Jezus Chrystus jest jasno przedstawiony jako nasz Zbawiciel. On sam jest naszym Zbawicielem i stąd naszym Bog-iem. To dowodzi, że Jezus Chrystus i Pan nie są oddzielnymi „Bogami” działającymi w jedności, ale są jednym i tym samym Bogiem i Zbawicielem.

 

7. Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem.

 

„A toć jest żywot wieczny, aby cię poznali samego prawdziwego Boga, i któregoś posłał, Jezusa Chrystusa” Jn 17,3.

 

„A wiemy, iż Syn Boży przyszedł, i dał nam zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga, i jesteśmy w onym prawdziwym, to jest, w Synu jego Jezusie Chrystusie; tenci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny”  1Jn 5,20.

 

Musimy poznać jedynego prawdziwego Boga, aby otrzymać życie wieczne. Tym prawdziwym Bogiem jest Pan Jezus Chrystus!

 

„Tedy odpowiedział Tomasz i rzekł mu:  Panie mój, i Boże mój!” Jn 20,28.

 

Tomasz to uznał i nazwał Jezusa: „Panie mój, i Boże mój!”. Nie ma dwóch Bogów, jest tylko jeden Bóg. Pismo Święte jasno o tym mówi (zob. Iz 43,10-11; 44,6; 45,5-6.11; Mk 12,29-32; 1Kor 8,4; Gal 3,20; Jk 2,19). Pan Jezus nie odpowiedział Tomaszowi, tak jak anioł odpowiedział Janowi: „Patrz, abyś tego nie czynił; bom jest spółsługa twój... Bogu się kłaniaj” (Obj 22,8-9). Tomasz nie potrzebował napomnienia, bo właściwie uznał, że Pan Jezus jest jego Bogiem. Pan Jezus nie pozwoliłby Tomaszowi na złamanie pierwszego przykazania, które mówi: „Nie będziesz miał bogów innych przedemną”. Gdyby On nie był Bogiem Tomasza, to by go zganił. Pan Jezus jest Bogiem Tomasza - czy jest także Twoim Bogiem?

 

„...A niech się mu kłaniają wszyscy Aniołowie Boży... Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego” Hbr 1,5-8.

 

Tomasz nie był jedynym, który uznał Pana Jezusa za Boga. Ojciec również nazwał Syna mianem „Bóg”. Aniołowie Boży uwielbiali Pana Jezusa ponieważ On jest jedynym prawdziwym Bogiem.

 

Pan Jezus Chrystus - Wielki JA JESTEM.

 

„Tedy rzekli żydowie do niego:  Pięćdziesiąt lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział?  Rzekł im Jezus:  Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:  Pierwéj niż Abraham był, jam jest.  Porwali tedy kamienie, aby nań ciskali...” Jn 8,57-59.

 

„Kogo szukacie?  Odpowiedzieli mu:  Jezusa Nazare_skiego.  Rzekł im Jezus: Jam jest, A stał z nimi i Judasz, który go wydawał.  A skoro im rzekł: Jam jest, postąpili nazad, i padli na ziemię” Jn 18,4-6.

 

Pan Jezus w Nowym Testamencie oznajmił Żydom mówiąc: „JAM JEST”. Z tego powodu Żydzi chcieli Go ukamienować, gdyż powiedział im wyraźnie, że był przed Abrahamem. Zwróćmy uwagę, że powiedział im „JAM JEST”.

 

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” Jn 1,29.

 

„Jamci jest on chléb żywota” Jn 6,35.48.

 

„Jamci jest chléb on żywy którym z nieba zstąpił” Jn 6,51.

 

„Jam jest światłość świata” Jn 8,12.

 

„Wyście z niskości, a jam z wysokości; wyście z tego świata, a jam zaś nie jest z tego świata” Jn 8,23.

 

„Przetomci wam powiedział, iż pomrzecie w grzechach waszych; bo jeźli nie wierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grze-chach waszych”  Jn 8,24.

 

„Pókim jest na świecie, jestem światłością świataJn 9,5.

 

Iżem ja jest drzwiami owiecJn 10,7.

 

Jamci jest drzwiami: jeźli kto przez mię wnijdzie zbawiony będzie” Jn 10,9.

 

Jam jest on dobry pasterz...” Jn 10,11.

 

Jam jest on pasterz dobry, i znam moje, a moje mię téż znają” Jn 10,14.

 

Jestem Synem BożymJn 10,36.

 

Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy, choćby téż umarł, żyć będzie” Jn 11,25.

 

Ja światłość przyszedłem na świat, aby żaden, kto wierzy w mię, w ciemnościach nie został” Jn 12,46.

 

„Wy mię nazywacie nauczycielem i Panem, a dobrze mówici; bomci jest nim” Jn 13,13.

 

„Terazci wam powiadam, przed tém niż się to stanie, abyście, gdy się to stanie,         uwierzyli, żem ja jestJn 13,19.

 

Jamci jest ta droga, i prawda, i żywot; żaden nie przychodzi do Ojca, tylko przez mię” Jn 14,6.

 

Jam jest ona winna macica prawdziwa, a Ojciec mój jestci winiarzem” Jn 15,1.

 

Jam jest winna macica a wyście latorośle” Jn 15,5.

 

Ty powiadasz, żem ja jest królem.  Jam się na to narodził, i na tom przyszedł na świat, abym świadectwo wydał prawdzie” Jn 18,37.

 

Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest, i który był, i który przyjść ma, on Wszechmogący” Obj 1,8.

 

Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatniObj 1,11.

 

„Stało się.  Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec.  Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywéj” Obj 21,6.

 

Pan Jezus jest wielkim „JA JESTEM”. On jest Wszechmogącym Bogiem. Jest wszystkim czego potrzebujesz! Czy potrzebujesz ofiary za swoje grzechy? Jezus jest Barankiem Bożym. Czy łakniesz i pragniesz sprawiedliwości? Jezus jest chlebem i wodą życia. Czy jesteś zgubiony w ciemności grzechu i wstydu? Jezus jest światłością świata. Czy szukasz drzwi do nieba? Jezus jest tymi drzwiami. Czy jesteś zakłopotany z powodu mnogości religii? Jezus jest jedyną drogą. Czy brak ci życia wiecznego? Jezus Chrystus jest życiem. Czy szukasz prawdy? Jezus jest prawdą. Czy księża lub pastorzy rozczarowali cię? Jezus jest dobrym pasterzem, On cię nigdy nie opuści i nie porzuci. Czy szukasz rzeczy przyszłych? Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Czego naprawdę potrzebujesz? Możesz znaleźć to w Jezusie Chrystusie. On jest Alfą i Omegą - początkiem i końcem. Jedynie w Panu Jezusie Chrystusie można odnaleźć wieczny pokój i niewysłowioną radość.

 

Musisz uwierzyć w Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego Boga!

 

„Lecz którzy go kolwiek przyjęli dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest, tym, którzy wierzą w imię jegoJn 1.12.

 

„Tenci początek cudów uczynił Jezus w Kanie Galilejskiéj, a objawił chwałą; i uwierzyli weń uczniowie jego” Jn 2.11.

 

„A gdy być w Jeruzalemie na wielkanoc w święto, wiele ich uwierzyło w imię jego, widząc cuda jego, które czynił”

Jn 2.23.

 

„Aby każdy, kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny” Jn 3,15.

 

„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” Jn 3,16.

 

Kto wierzy weń, nie będzie osądzony; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzon-ego Syna Bożego” Jn 3,18.

 

Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim” Jn 3,36.

 

„wiele Samarytanów uwierzyło weń” Jn 4,39.

 

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:  Kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mię posłał, ma żywot wieczny, i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł z śmierci do żywota” Jn  5,24.

 

„Bo gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie; gdyż on o mnie pisał” Jn 5,46.

 

„Toć jest sprawa Boża, abyście wierzyli w tego, którego on posłał” Jn 6,29.

 

„Jamci jest on chléb żywota; kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie, a kto wierzy w mię nigdy pragnąć nie będzieJn 6,35.

 

„A tać jest wola onego, który mię posłał, aby każdy, kto widzi Syna a wierzy weń, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w on ostateczny dzień” Jn 6,40.

 

„Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:  Kto w mię wierzy, ma żywot wieczny” Jn 6,47.

 

„A myśmy uwierzyli i poznali, żeś ty jest Chrystus, on Syn Boga żywego.” Jn 6,69.

 

Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki wody żywéj popłyną z żywota jego” Jn 7,38.

 

„Tedy mówił Jezus do tych żydów, co mu uwierzyliJn 8,31.

 

Wierzyszże ty w Syna Bożego?...A on rzekł:  Wierzę Panie!  i pokłonił mu się” Jn 9,35-38.

 

„I wiele ich tam uwierzyło weń” Jn 10,42.

 

„Jam jest zmartwychwstanie i żywot; kto w mię wierzy, choćby téż umarł, żyć będzie.  A wszelki, który żyje a wierzy w mię, nie umrze na wieki. Wierzyszże temu?” Jn 11,25-26.

 

„I owszem Panie! Jam uwierzyła, żeś ty jest Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat” Jn 11,27.

 

„Wiele tedy z żydów, którzy byli przyszli do Maryi, a widzieli to, co uczynił Jezus, uwierzyło weńJn 11,45.

 

„Bo wiele z żydów dla niego odstąpowali i wierzyli w JezusaJn 12,11.

 

„Wszakże jednak i z książąt wiele ich weń uwierzyło Jn 12,42.

 

„Ja światłość przyszedłem na świat, aby żaden, kto wierzy w mię...” Jn 12,46.

 

„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzycie w Boga, i w mię wierzycieJn 14,1.

 

„...którzy przez słowo ich uwierzą w mięJn 17,20.

 

„Ale te są napisane, abyście, wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a żebyście wierząc żywot mieli w imieniu jego” Jn 20,31.

 

Bóg tak wyraźnie rozkazał, aby wierzyć w Jezusa Chrystusa. Wierząc w Jezusa Chrystusa mamy życie wieczne. Nie ma innego imienia danego ludziom, przez które możemy być zbawieni, jak tylko imię Pana Jezusa Chrystusa! Tylko Jezus Chrystus nas zbawia i właśnie dlatego musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa.

 

„Kto wierzy w mię, nie w mię wierzy, ale w onego, który mię posłał” Jn 12,44.

 

Wiara w Jezusa Chrystusa to wiara w Boga. Zaprzeczanie Pana Jezusa to zaprzeczanie Boga. Odrzucanie boskości Chrystusa to odrzucanie Boga, gdyż Oni są jednym i tym samym. Nie pozwól, aby fałszywe religie Cię zwiodły. Strzeż się fałszywych Chrystusów. Pan Jezus jest godny tej samej czci, co Ojciec, więc zaufaj i uwierz w Jezusa Chrystusa.

 

„Gdyż wiele zwodzicieli wyszło na świat, którzy nie wyznawają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele; ten jest zwodzicielem i antychrystem” 2Jn 7.

 

„Przez to poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, iż Jezus Chrystus w ciele przyszedł z Boga jest. Ale wszelki duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, nie jest z Boga; ale ten jest on duch antychrystusowy, o którymeście słyszeli, iż idzie, i teraz już jest na świecie” 1Jn 4,2-3.

 

„Któż jest kłamcą? Azaż nie ten, który zapiera, iż Jezus nie jest Chrystusem? Ten jest antychryst, który się zapiera Ojca i Syna. Każdy, co się zapiera Syna, i Ojca nie ma; a kto wyznaje Syna, ma i Ojca” 1Jn 2,21-22.

 

Musisz wierzyć, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym. Jedynie On może nas zbawić. Tylko On jest naszym Zbawicielem. Nie ma innego. Zaprzeczanie boskości Chrystusa to cecha Antychrysta. Pan Jezus Chrystus nie oczekuje od ciebie pełnego zrozumienia wszystkiego, ale żąda, abyś uwierzył w Niego i zaufał Mu ze względu na to kim On jest: Bogiem!

 

Pan Jezus jest odwieczny - od samego początku był Bogiem. Pan Jezus ma wszelką moc - On wszystko stworzył i podtrzymuje wszystko swoją mocą. Pan Jezus  ma moc nad życiem i śmiercią. On jest zmartwychwstaniem. Pan Jezus wie wszystko, zna nawet motywy twojego serca. Pan Jezus jest wszędzie obecny w każdym czasie. Jezus Chrystus jest wielkim JAM JEST. Pan Jezus właściwie został uznany za Boga zarówno przez swojego Ojca, jak i przez swoich uczniów. On jest jedno z Ojcem. On jest jedynym Zbawicielem. Musisz modlić się do Niego, jeśli pragniesz zbawienia.

 

„Wszakże stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia Pańskiego, wybawiony będzie; bo na górze Syon i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jako rzekł Pan, to jest w ostatkach, których Pan powoła” Jl 2,32.

 

„I stanie się, że ktobykolwiek wzywał imienia Pańskiego, zbawion b_dzie” Dz 2,21.

 

„A takimiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa, i przez Ducha Boga naszego” 1Kor 6,11.

 

„Kto wierzy weń, nie będzie osądzony; ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył  w imię jednorodzonego Syna BożegoJn 3,18.

 

„Aby w imieniu Jezusowém wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech, i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemię. A wszelki język aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca”

Flp 2,10,11.

 

„Że jeźlibyś usty wyznał Pana Jezusa, i uwierzyłbyś w sercu twojém, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz...Każdy bowiem, ktoby wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie” Rz 10,9-13.

 

Czy wezwiesz dzisiaj Jego Imienia i poprosisz Go, aby cię zbawił?

 


Please do write if you have any questions or comments!

Home   English   Polish  Spanish  Contact