Jezus Chrystus jest Bogiem

 

 A. Jest tylko jeden Bóg

    Iz 43,10.11                Przede mną ani po mnie

    Iz 44,6                       Oprócz mnie nie ma

    Iz 45,5.6.21               Nie ma żadnego więcej

    Mk 12,29.32             Pan jeden jest; nie ma innego

    1Kor 8,4                    Nie ma żadnego innego

    Ga 3,20                     Bóg jeden jest

    Jk 2,19                       Jeden jest Bóg

 

B. Jezus jest Bogiem

Iz 9,6                         Bóg mocny i Ojciec wieczności

Mt 1,23                     Bóg z nami

J 1,1                           Słowo było Bogiem

J 5,18                         Czyniąc się równym Bogu

J 20,28                       Boże mój!

Rz 9,5                       Nad wszystkimi, Bóg

Kol 2,9                      Zupełność Boskości cieleśnie

1Tm 3,16                  Bóg objawiony w ciele

Tt 2,13                      Objawienia Boga i zbawiciela

Hbr 1,8                     Stolica twoja, o Boże (do Syna)

1J 5,20                       W prawdziwym Bogu- w Jezusie

 

C. Duch Święty jest Bogiem

Mt 28,19                   W imię (jedno imię)

1J 5,6                         Duch jest prawdą

J 14,6                         Jezus jest prawdą

Dz 5,1-5                    Kłamałeś Duchowi (kłamałeś Bogu)

2Kor 3,17                  Pan jest tym Duchem

J 14,23.26                  Przyjdziemy, uczynimy mieszkanie

1P 1,11                      Duch Chrystusa w nich

 

D. Trzy są jedno

1J 5,7                  Ci trzej jedno są

1J 2,22.23           Zapiera się Syna, zapiera się Ojca

J 10,30-33.38      Jedno; we mnie a ja w nim

J 12,44.45           Kto mnie widzi, widzi onego

J 14,6-10             Kto mnie widzi, widzi Ojca

 

E. Jezus uwielbiony

Mt 4,9.10              Pokłonisz mi się

Mt 2,2.11              Pokłonili mu się

Mt 14,33               Pokłonili mu się

Hbr 1,6                 Niech się mu kłaniają

Dz 10,25.26          Wstań! Jam jest człowiek

Obj 19,10             Abyś tego nie czynił

Obj 22,8.9            Abyś tego nie czynił

(Inne wersety- Mt 8,2. 9,18; 15,25; 18,26; 28,9.17; Mk 5,6; 15,19; Łk 24,52; Jn 9,38)

 

F. Jezus jest Wszechmocny

      Mt 28,18.20              Wszelka moc dana Jezusowi; z wami

      Obj 1,5-8.11.18        Jest, był, i przyjść ma-Wszechmocny

1Tm 6,14.15             Król królujących i Pan panujących

J 3,31                         Z nieba przyszedł, nade wszystkie

Flp 3,21                    Według skuteczniej mocy

J 2,24                         On znał wszystkie

J 16,30;21,17             Wszystko wie

J 3,13                         W niebie i na ziemi

Mt 18,20                   Jest pośrodku (wszechobecny)

 

G. Panem Panów

Dn 2,47                    Bogiem bogów; Panem królów

Dz 10,36                   Panem wszystkiego

Obj 17,14                 Panem panów

Obj 19,16                 Pan panów

 

H. Pierwszy i Ostatni

Iz 41,4                       Ja Pan, pierwszy i ostatni (Jehowa)

Iz 48,12                     Jam jest, pierwszy i ostateczny (Jehowa)

Obj 1,11.17.18         Alfa i Omega, pierwszy i ostatni; (Jezus)

Obj 2,8                     Był umarł i ożył (Jezus)

Obj 21,6                   Alfa i Omega; dam darmo (Jezus)

Obj 22,13                 Początek i koniec, pierwszy i ostatni (Jezus)

 

I. Stworzył wszystkie rzeczy

Rdz 1,26                  Uczyńmy człowieka (my)

J 1,1-3                       Wszystkie rzeczy przez nie się stały

Kol 1,14-17              Syn stworzył wszystkie rzeczy

Hbr 1,2                    Przez którego i wieki uczynił

Hbr 1,10                  Bóg ugruntował ziemie

Hbr 2,10                  Przez którego jest wszystko

1Kor 8,6                  Przez którego wszystko

 

J. Zmartwychwstanie

J 2,19-22                 Rozwalcie ten kościół a wystawię go

J 10,17.18               Mam moc położyć i wziąć ją

Dz 2,32                   Jezusa wzbudził Bóg

Ga 1,1                     Bóg wzbudził Jezusa od umarłych

 

K. Kto jest Zbawicielem

Iz 43,3.11                 Zbawiciel twój; jedyny Zbawiciel (Jehowa)

Iz 45,21                    Innego zbawiciela nie ma (Jehowa)

Tt 1,3.4                    Bóg zbawiciel, Jezus zbawiciel

Tt 2,10.13                Bóg zbawiciel, Jezus zbawiciel

Tt 3,4.6                    Bóg zbawiciel, Jezus zbawiciel

1Tm 4,10                 Bóg- zbawicielem wszystkich ludzi

Jud 25                      Samemu mądremu Bogu, zbawicielowi

Jl 2,32                       Ktobykolwiek wzywał imienia Pańskiego

Rz 10,13                   Ktoby wzywał imienia Pańskiego

 

L. Imię nad wszelkie imię

Flp 2,9                      Darował mu imię nad wszystkie imię

Kol 3,17                    Wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa

Mt 28,19                   W imię Ojca, Syna, i Ducha (jedno imię)

Dz 2,38                     Ochrzcij się w imieniu Jezusa Chrystusa

Dz 8,16                     Pochrzczeni w imieniu Pana Jezusa

Dz 10,48                   Pochrzcił w imieniu Pańskiem

Dz 19,5                     Ochrzczeni są w imię Pana Jezusa

Dz 4,12                     Niemasz żadnego imienia danego ludziom

Dz 10,43                   Przez imie Jezusa odpuszczenie grzechów

Dz 22,16                   Wzywając imienia Pańskiego

1Kor 6,11                 Usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa

1J 2,12                      Są odpuszczone grzechy dla imienia jego

 

M. Trójca pokazywana

Rdz 1,26                   Uczyńmy człowieka

1J 5,7                         Ci trzej jedno są

Kol 2,9                      W Jezusie mieszka wszystka zupełność Boskości cielesne

2Kor 13,13                Trzy funkcje

 

N. Proroctwa Jehowy wypełnione w Jezusie

      Iz 40,3                                        Gotujcie drogę (Jehowa)

      J 1,23. Mt 3,3. Łk 3,4                Prostujcie drogę (Jezus)

      Ml 3,1                                         Zgotuje drogę przed obliczem (Jehowa)

      Mt 11,10; Łk 7,27; Mk 1,2       Zgotuje drogę (Jezus)

      Ps 102,26-28                              Ty tenżeś jest, a lata nie ustaną (Jehowa)

      Hbr 1,10-12                               Tyś jest, a lata nie ustaną (Jezus)

      Za 12,10                                     Patrzyć bedą, którego przebodli (Jehowa)

      J 19,34.37                                   Ujrzą kogo przebodli (Jezus)

      Obj 1,7                                       Ci którzy go przebili (Jezus)

      Iz 8,14                                         Kamieniem obrażenia i opoką (Jehowa)

      1P 2,4.8                                       Kamieniem obrażenia (Jezus)

      Rz 9,33                                        Kamień obrażenia; opoka otrącenia (Jezus)

      Jr 23,5.6                                       Latorośl- Pan sprawiedliwość nasza

      1Kor 1,30                                    Jezus stał się nam sprawiedliwością

      Wj 17,2                                       Kusili Pana (Jehowa)

      1Kor 10,9                                    Nie kuśmy Chrystusa, jak oni

      Iz 40,10                                       Pan przyjdzie z zapłatą (Jehowa)

      Iz 62,11                                       Zbawiciel idzie z zapłatą

      Obj 22,12.16                               Przychodzę, a zapłata... (Jezus)

      Za 11,13                                      Zapłata, którą jestem...(Jehowa)

      Mt 27,9                                        Wypełniło się, zapłata (Jezus)

 


Please do write if you have any questions or comments!

Home   English   Polish  Spanish  Contact