Danuta Borowik - świadectwo nawrócenia

Czy pragniesz żeby twoje grzechy na zawsze zostały przebaczone? Mam dla ciebie dobrą nowinę, Jezus ma moc to zrobić, tylko krew Jezusa oczyszcza nas z grzechów. Czy chcesz z Chrystusem prowadzić swoje życie?

Ja zdecydowałam przyjść do Boga, kiedy dostrzegałam, że jestem grzesznikiem i zasługuję na potępienie w ogniu piekielnym. Słowo Boże jasno mówi gdzie jest miejsce dla tych, którzy są jemu nieposłuszni ,,W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa''. Dlatego ważne było dla mnie żeby pojednać się z Bogiem. Dosyć też miałam życia w lęku przed Bogiem, strachu przed śmiercią. Poza tym to, co robiłam w życiu nie dawało mi trwałej radości, mimo że wiodłam fascynujące życie nastolatki.

Zanim przyszłam do Jezusa jako zbawiciela, starałam się przynieść Bogu własną sprawiedliwość opartą na ,,dobrych uczynkach''. Będąc katoliczką słyszałam, że mam starać się zapracować na zbawienie. Robiłam to, ale nie miałam pokoju z Bogiem, bo ciągle upadałam do grzechu. Pamiętam dzień, kiedy będąc już bez nadziei, że zasłużę kiedykolwiek na zbawienie( było to bez sensu, ponieważ grzech był już w moim życiu, więc byłam winna.(,,Karą za grzech jest śmierć''), Bóg pokazał mi drogę do siebie. Dziewczyna, która poznała słowo Boże zaprosiła mnie na spotkanie gdzie czytano biblię.

Dowiedziałam się o usprawiedliwieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bóg mówi ,, niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma, bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli (..) I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, Którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa Gdzież, więc chluba twoja? Wykluczona! Przez jaki zakon Uczynków Bynajmniej, lecz przez zakon wiary.'' Rz 3,21-27.

Wierzę, tak jak Słowo Boże mówi, że Bóg ustanowił już sposób, w jaki mogę być zbawiona od piekła. Przez śmierć Jezusa na krzyżu. Żadna ofiara nie zastąpi krwi Baranka, ofiarowanego raz za grzechy. Uczynki przy tej ofierze są niczym. Tylko Bóg jest tym, który usprawiedliwia, my możemy okazać mu posłuszeństwo i zaufanie wierząc w to, co on zrobił Grzesznik musi przyznać się do winy i prosić Boga Jezusa o wybaczenie. Jest to nowonarodzenie duchowe, kiedy otrzymujesz sprawiedliwość Bożą przez Jezusa Bóg nie patrzy już na ciebie jako grzesznika, mimo że nadal nim jesteś, ale grzechy przysłania krew Jezusa Chrystusa, są przebaczone na wieki. Bo ofiara Jezusa jest doskonała nic nie może jej zastąpić ani zmienić. Nic nie ma cenniejszego dla Boga niż krew Jego Syna. Po tym jak zaufałam Słowu Bożemu natychmiast otrzymałam przebaczenie grzechów i pokój z Bogiem. ,,...krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu (...) Jeślibyśmy wyznali grzechy nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy, i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości'' 1Jan 1,7.9.
Teraz mam wspaniałego Ojca i przyjaciela Jezusa Chrystusa wiem, że nic nie wydrze mnie z rąk mojego Zbawiciela. Wiem, że po śmierci czeka mnie życie wieczne z Jezusem. ''Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny; ale kto nie wierzy Synowi, nie ogląda żywota, lecz gniew Boży zostaje nad nim'' Jan 3,36

Jeżeli ty przyjacielu nie będziesz polegał na swoich uczynkach w kwestii zbawienia a uwierzysz w doskonałą moc dzieła Jezusa będziesz uratowany od kary za grzech i otrzymasz życie wieczne z naszym Panem. Przyjmij tę prawdę, jaką zawiera ewangelia Jezusa Chrystusa.

 

Danuta Borowik

 


Please do write if you have any questions or comments!

Home   English   Polish  Spanish  Contact